Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

LM.LỢI & LM.LÝ CHỐNG TẦU & KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG CSVN:

ĐÂY LÀ QUY TRÌNH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC CỦA VIỆT CỘNG

formosa, cá chết miền Trung, tập hợp quốc dân ngày 05-03-2017

formosa, cá chết miền Trung, tập hợp quốc dân ngày 05-03-2017

Cho phép chống Tầu theo Quy trình của đảng và không cho phép chống đảng CSVN, đó là xảo trá để chạy tội phản quốc. Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý với đám bưng bô là tay sai thi hành điều xảo trá này của CSVN.

Xâm lăng Tầu vào Lãnh hải và Lãnh thổ Việt Nam đã trở nên trầm trọng: Hải đảo Việt Nam bị Tầu xâm chiếm; những vùng Biển Đông của Việt Nam bị Tầu khai thác; những nhượng địa cho Tầu trên đất liền đã trở thành da báo khắp lãnh thổ. Xâm lăng Kinh tế Tầu đã làm tê liệt toàn diện mọi sinh hoạt Kinh tế VN. Môi trường sống bị tàn phá bởi Tầu, không phải chỉ nguyên Vũng Áng Formosa, mà còn lan tràn khắp lãnh thổ. Những hàng hóa độc hại, nhất là đồ ăn, đang gây bệnh tật cho dân chúng.

Tình trạng xâm lăng Tầu trên đây không phải hoàn toàn do ý chí bành trướng của Tầu, mà chính yếu là do sự hối lộ bán nước của đảng CSVN. Đảng CSVN yếu hèn vì phải nịnh Tầu để giữ quyền lực cho đảng mà phải nhường cho Tầu xâm lăng. Nhưng điểm chính yếu là nhận tiền hối lộ để Tầu xâm lăng Việt Nam mọi lãnh vực. Việc nhận hối lộ này tức là việc bán nước rõ rệt bởi từng cá nhân đảng viên.

Tỉ dụ đầu tiên là việc bán đảo và biển qua Công Hàm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh.

Bôxít Tây Nguyên là việc bán Tài nguyên bằng hối lộ. Vụ nhường đất và biển dài hạn cho Formosa là từ việc ăn hối lộ ngập họng của những lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN. Xương cá đang mắc ở cổ họng, nhả ra hay nuốt xuống không yên.

Dân chúng Việt Nam mỗi ngày mỗi thấy rõ rằng nguyên nhân chính yếu của việc Tầu xâm lăng Việt Nam là do giới chức của đảng CSVN ăn hối lộ. Đảng CSVN đang rất sợ hãi Dân chúng NỔI DẬY để tận diệt cái tội ăn hối lộ bán nước này của đảng, nghĩa là CHÔN VÙI HẲN ĐẢNG CSVN. Chính vì vậy, để cứu tình trạng Dân NỔI DẬY, đảng CSVN phải nghĩ đến một “QUY TRÌNH CHẠY TỘI PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC”. Quy trình được hoạch định như sau:

a)      Tổ chức Giổ Tổ Hùng Vương để nói xạo với Dân chúng rằng CSVN nghĩ đến Tổ Tiên của mình. Chọn trong những lá Cờ Lễ Hội một lá Cờ gọi là “Cờ Quốc Tổ”. Họ chủ ý chọn cờ ngũ sắc mà nền mầu chính ở giữa là mầu MÁU giống mầu cờ Máu sao vang, trong khi đó mầu chính của Tổ Tiên qua các Trièu đại phải là mầu VÀNG.

b)     Mở Phong trào cho những Tổ chức bưng bô Quốc nội và Hải ngoại cũng chọn Cờ Lễ Hội làm “Cờ Quốc Tổ” để tranh đấu chống Tầu. CSVN nhấn mạnh đến việc chống Tầu để đánh lừa dân chúng rằng việc Tầu xâm lăng là do lòng tham bành trướng của Tầu Chệt, quên đi khía cạnh ăn hối lộ bán nước của đảng CSVN. Nhóm Lm.Loi & Lm.Lý cùng đám bưng bô được CSVN lựa chọn để thi hành việc gian xảo này của CSVN

c)      Tất nhiên mục đích chống Tầu là làm lạc hướng Dân chúng quên đi cái tội hối lộ bán nước của CSVN. Chính vì vậy mà nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cũng đám bưng bô không hề nhắc đến việc phải diệt quân bán nước đã rước Tầu vào Việt Nam. Nói cách khác nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô bị cấm không được đụng chạm đến việc chống đảng CSVN.

Chúng tôi muốn đưa ra đôi lời KẾT LUẬN ngắn cho Bài này. Khi nào Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô vẫn tỏ dấu hiệu sợ hãi đám cướp phản bội bán nước cho Tầu, thì Chủ trương chống Tầu mà Nhóm tuyên bố vẫn chỉ là trong “Quy Trình chống Tầu chạy tội phản Quốc của bè lũ CSVN” mà thôi. Minh nhiên tuyên bố chỉ chống Tầu mà không tiêu diệt quân CSVN phản quốc bán nước cho Tầu, thì đó là điều nói láo che đậy cho hành động làm tay sai cho kẻ bán nước thực hiện “Quy Trình che đậy tội phản quốc” cho bè lũ CSVN mà thôi.  Người Dân chỉ có thể tin tưởng ở những người dám minh nhiên tuyên bố rằng PHẢI LOẠI TRỪ KẺ BÁN NƯỚC CHO TẦU TRƯỚC KHI CHỐNG TẦU XÂM LĂNG !

Lằn ranh chống Cộng thực sự và chống Cộng giả hiệu nằm ở chỗ có CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN hay chỉ CẢI CÁCH CƠ CHẾ này ! Những nhà Lãnh đạo tối cao Chính trị  như GORBATCHEV, YELTSIN, PUTIN, MERKEL…đã công khai tuyên bố rằng CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ CẢI CÁCH MÀ PHẢI PHẾ BỎ NÓ ĐI !

Nguyễn Phúc Liên, Geneva, 24.02.2017

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong